Хочу допомогти ЗСУ
Загальна інформація
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІФОЮ» надає довгострокові позики на умовах платності, строковості та повернення.
Договори позики укладаються в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства в електронній формі відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про електронну комерцію», а також інших нормативно-правових актів.
Укладення Договору здійснюється покроково, шляхом проходження наступних обов’язкових етапів:
 1. Ознайомлення Споживача з інформацією про Товариство та послуги, що надаються ним, яка розміщена у відповідних розділах на офіційному веб-сайті Товариства.
 2. Обрання Споживачем параметрів позики (сума та строк позики), реєстрація Особистого кабінету, подання Заявки на отримання позики та підписання Паспорта позики, згенерованого за заявленими параметрами позики. Відповідальність за достовірність наданої інформації при реєстрації Особистого кабінету несе Заявник.
 3. Верифікація банківської картки Споживача шляхом тимчасового блокування суми до 2,00 грн.
 4. Оцінка кредитоспроможності Заявника на підставі вказаних ним даних при реєстрації Особистого кабінету, інформації, отриманої Товариством з бюро кредитних історій та інших відкритих інформаційних джерел, та прийняття рішення щодо погодження/відмови у видачі позики.
 5. Розміщення Оферти в Особистому кабінеті Споживача та надання можливості вивчити умови Оферти та поставити, у разі необхідності, будь-які питання щодо умов Оферти для прийняття Споживачем зваженого, свідомого рішення. Оферта генерується у вигляді повного тексту Договору позики.
 6. Прийняття умов Оферти шляхом направлення Товариству відповідного електронного повідомлення, підписаного електронним підписом одноразовим ідентифікатором, який надсилається Споживачу Товариством за вказаними ним контактними даними.
Загальні витрати за позикою залежать від обраних Споживачем параметрів позики, програми лояльності, акційних умов, оцінки кредитоспроможності Споживача, актуальної базової процентної ставки за позикою, та визначаються в умовах Договору позики (подаються для ставки в Оферті).
Сплата податків і зборів за рахунок Заявника/Позичальника в результаті отриманої фінансової послуги не здійснюється.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається Товариством, чинним законодавством України не передбачена.
Умови відмови від фінансової послуги
Споживач має можливість відмовитись від підписання Договору, повернути позику достроково, а також відмовитися від договору протягом 14-ти календарних днів з дня його укладення, повернувши позику та сплативши проценти за користування позикою, нараховані за фактичну кількість днів користування без застосування додаткових платежів.
Про намір відмовитися від Договору позики споживач повідомляє Позикодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення 14-денного з дня укладення Договору позики строку.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позики споживач зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором позики, при цьому споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору позики.
Право на відмову від Договору про споживчий кредит не застосовується щодо позик, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від Договору позики (до спливу 14 календарних днів).
Механізм захисту прав споживачів
Товариством здійснюється захист прав споживачів шляхом дотримання чинного законодавства України в позасудовому порядку шляхом:
 • надання повної передбаченої чинним законодавством інформації про фінансову послугу перед укладенням Договору позики, а також її роз’яснення у разі необхідності;
 • надання додаткової інформації на запит особи, яка бажає укласти Договір позики, а також її роз’яснення у разі необхідності;
 • розгляду усних звернень громадян;
 • надання усних консультацій;
 • розгляду письмових звернень (на електронну пошту та за місцезнаходженням Товариства);
 • здійснення прийому громадян за місцезнаходженням Товариства.
Кожне звернення опрацьовується Товариством в порядку ЗУ «Про звернення громадян», а результати розгляду доводяться до відома споживача за обраним ним способом.
Також, зазначаємо, що Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. Cпеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.
Порядок подачі онлайн-звернення до Національного банку розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals.
Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них)
Товариство вживає заходи щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів.
Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкових втрати, пошкодження або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення, розголошення чи доступу до персональних даних.
Товариство самостійно визначає перелік і склад заходів, спрямованих на безпеку обробки персональних даних, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних даних, інформаційної безпеки.
Організаційні заходи охоплюють:
 1. визначення порядку доступу до персональних даних працівників Товариства;
 2. розробку плану дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій;
 3. регулярне навчання співробітників, які працюють з персональними даними.
Також Товариством розроблено План дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.
У разі виникнення підозр щодо несанкціонованого доступу чи зміни Вашої інформації в Особистому кабінеті просимо негайно повідомити про це ТОВ «МАНІФОЮ» з метою вжиття відповідних додаткових заходів для захисту Ваших персональних даних та іншої інформації (договірна документація тощо), що міститься в Особистому кабінеті та інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства.
Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору позики
Зміна або розірвання Договору позики допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути позику, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Позикодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів.
У разі дострокового повернення споживчого кредиту споживач сплачує Позикодавцю проценти за користування позикою за період фактичного користування позикою без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням позики. При цьому Позикодавець не може відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
У свою чергу, у разі затримання споживачем сплати частини позики та/або процентів щонайменше на один календарний місяць Позикодавець має право вимагати повернення позики, строк виплати якої ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене Договором позики. При цьому Позикодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо Позикодавець відповідно до умов Договору позики вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення позики, такі платежі або повернення позики здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов Договору позики, вимога Позикодавця втрачає чинність.
Також, Договір позики може бути припинено у результаті односторонньої відмови споживача від Договору позики в порядку ст. 15 ЗУ «Про споживче кредитування».
Інформація щодо бюро кредитних історій, до якого ТОВ «МАНІФОЮ» передається інформація для формування кредитних історій Позичальників (суб’єктів кредитної історії):
ТОВ «Українське бюро кредитних історій»
Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, Україна, 01001
Адреса для кореспонденції: а/с 7566,
м. Дніпро, Україна, 49300
Офіційна веб-сторінка: https://www.ubki.ua/
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовими послугами ТОВ «МАНІФОЮ»:
 1. Обробка персональних даних на підставі укладення Договору позики відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. Обробка персональних даних з метою здійснення ідентифікації та верифікації особи споживача перед укладенням відповідного правочину;
 3. Обробка персональних даних на підставі наданої споживачем згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання інформації щодо фінансових послуг;
 4. Передача даних щодо виконання укладеного Договору позики до бюро кредитних історій;
 5. У разі прострочення виконання зобов’язання за укладеним Договором позики:
  • застосовуються заходи, передбачені Договором позики: втрата можливості сплатити проценти за користування позикою за акційною процентною ставкою, якщо така була застосована, а також нарахування процентів на прострочену позику (в межах Закону України «Про споживче кредитування»);
  • ТОВ «МАНІФОЮ» як Позикодавець має право звернутися до суду для винесення судового рішення щодо стягнення заборгованості/до нотаріуса з метою вчинення виконавчого напису нотаріуса для можливості примусового стягнення заборгованості органами виконавчої служби.
Інформація за різновидами споживчого кредиту
Перелік різновидів споживчих кредитів, що надаються споживачу:
Перша позика
Посилання на офіційні умови Акції;Повторна позикаПорівняльна таблиця різновидів позики, що надаються ТОВ «МАНІФОЮ»
Інформація щодо роботи з простроченою заборгованістю
Умови, за яких ТОВ «МАНІФОЮ» (Позикодавець) здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору:
ТОВ «МАНІФОЮ» може здійснювати відступлення права вимоги заборгованості за укладеним Договором позики у випадку допущення Позичальником прострочення виконання зобов’язань.
При цьому, за наявності виняткових обставин (наявність економічної необхідності, форс-мажорні обставини, вимоги договорів, укладених з партнерами Товариства) Позикодавець залишає за собою право відступити право вимоги за Договором позики, яке виникне в майбутньому.
Порядок відступлення права вимоги за Договором позики новому кредитору:
ТОВ «МАНІФОЮ» здійснює відступлення права вимоги за Договорами позики на підставі укладеного відповідно до вимог Цивільного кодексу України договору з новим кредитором. При цьому, ТОВ «МАНІФОЮ» залишає за собою право попередньо повідомити Позичальника про намір відступити право вимоги за простроченим ним Договором позики.
У результаті відступлення права вимоги ТОВ «МАНІФОЮ» відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» зобов’язане протягом 10 робочих днів з дати відступлення повідомити про це Позичальника у спосіб, визначений частиною першою статті 25 цього Закону.
Умови, за яких ТОВ «МАНІФОЮ» (Позикодавець) розпочинає діяльність з врегулювання простроченої заборгованості:
ТОВ «МАНІФОЮ» здійснює врегулювання простроченої заборгованості відповідно до умов укладеного Договору позики та чинного законодавства України одразу після допущення Позичальником прострочення виконання зобов’язань.
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
Позичальник може здійснити погашення простроченої заборгованості наступним способом на вибір:
 1. Через Особистий кабінет на сайті ТОВ «МАНІФОЮ»;
 2. Через касу будь-якого відділення/платіжний термінал банку на території України;
 3. За реквізитами ТОВ «МАНІФОЮ» шляхом використання мобільного додатку свого обслуговуючого банку;
 4. За реквізитами ТОВ «МАНІФОЮ» шляхом використання інших платіжних терміналів/сервісів платіжних систем.
З 07.02.2022 року ТОВ «МАНІФОЮ» залучило до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «ПЕРША ПРОФЕСІЙНА ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА»